Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

4702 5dde 500
Reposted frompiehus piehus
5016 f9d8 500
Reposted frompiehus piehus
4512 f6ea 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
8842 450c 500
Reposted frompiehus piehus
2246 4eaa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
2069 45f8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viapiehus piehus
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
1792 06d3 500
Reposted frompiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairmelin irmelin
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
8509 7563 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8394 c7c8 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
5056 3e09
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
1105 1e9b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl