Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viapiehus piehus
1504 d44d
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
2188 5242 500
3796 91b6 500
you will gain 50 windows xp
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialenka024 lenka024
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialenka024 lenka024

June 18 2017

3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viaolvido olvido
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viapiehus piehus
7814 ba50
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
4835 17f5
Reposted frommariola mariola viagdziejestola gdziejestola
8645 87c7 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
9043 b251
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl