Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

1163 40ee
Reposted fromdrozdzi drozdzi vialenka024 lenka024
6798 f2cc 500
Reposted fromvideogames videogames vialenka024 lenka024
8307 992f 500
Reposted frompiehus piehus
Traveling is like flirting with life. It’s like saying, ‘I would stay and love you, but I have to go.’
— Lisa St Aubin de Terán (via valsedamelie)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMagnolia11 Magnolia11
7159 65bf 500

:

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMagnolia11 Magnolia11
Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaMagnolia11 Magnolia11
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMagnolia11 Magnolia11
1304 8370 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viarockmusic rockmusic
9344 d309 500
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
5344 d237
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatereseek tereseek
7947 fa1c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenka024 lenka024
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatereseek tereseek
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viacoeurdecaffe coeurdecaffe
3777 faf8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolvido olvido
6783 63f4 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaolvido olvido
6337 8fc7 500
7123 8b82 500
Reposted fromdeviate deviate viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl