Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

0534 915d 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
7745 01d4 500
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viablackmoth7 blackmoth7
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viablackmoth7 blackmoth7
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaolvido olvido
2854 4ed6
Reposted fromskrzacik skrzacik viaolvido olvido
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaolvido olvido
Jeden drugiemu mówi jak powinno być. Spójrz, jak ciężko lekko żyć.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaolvido olvido
Nie możemy obwiniać siebie za całkowitą obojętność innych względem nas. Bo to prawda, że można być winnym czyjemuś uczuciu. Można spojrzeć inaczej te parę razy, można dać do zrozumienia, że może coś. Ale nie można być winnym braku jakichkolwiek uczuć. Trzeba się pogodzić, że na płaszczyźnie tych stu kilkudziesięciu centymetrów nie ma już albo nigdy nie było dla nas miejsca. Znajdziemy je, jak się wyliżemy z ran. Na początku w samych sobie. Mam w to głęboką wiarę, głęboką jak te rany.
— Olga Wojciechowska - ,,Listy niczyje"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaolvido olvido
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viagdziejestola gdziejestola
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastefanson stefanson
3928 2e23
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
2275 1369
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
6522 8ce6 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja vialenka024 lenka024
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta vialenka024 lenka024
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl