Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

9968 3ed8 500
Reposted frompiehus piehus
8034 8fb0 500
0475 f79f 500
5631 d41c 500
4653 1664
Reposted fromdiicap diicap viapersona-non-grata persona-non-grata
9850 18ad 500
Reposted fromLane Lane viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 18 2019

7063 03f1 500
It's not just a phase mom.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viapiehus piehus
7363 56ce
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapiehus piehus
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
6951 2fd3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
6974 bee5
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapiehus piehus
0203 5507 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
9892 b8d7 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
9828 5523 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
9905 0dc1 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl