Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

3851 382a 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder
3875 7cac 500
Reposted frompiehus piehus
3915 8466 500
Turkey ❤️
Reposted fromtakeitharder takeitharder
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viapiehus piehus
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viapiehus piehus
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaolvido olvido


Snowdingers Cat
Reposted fromgameofthrones gameofthrones


Procratinator of Thrones
Reposted fromgameofthrones gameofthrones


not today
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
9449 ce6f 500
1917 9164 500
0146 e075

May 05 2019

7678 fa5c 500
Reposted fromRowena Rowena viagdziejestola gdziejestola
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
6220 919c 500
Reposted fromhekate hekate viapiehus piehus
3815 d6de 500
Reposted fromcorvax corvax viapiehus piehus
8201 45bd 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viapiehus piehus
I cały czas przed oczami mam ten Twój uśmiech na sekundę przed tym, gdy pocałowałeś mnie po raz pierwszy.
— ja. dzisiaj. pijąc kolejne wino za to, że się jeszcze odezwiesz.
Reposted fromhesiamela hesiamela viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl