Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

3349 d6b0 500
Reposted frompiehus piehus
3378 3d2e
1793 67d2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viablackmoth7 blackmoth7
8152 aa7f 500
3356 0a6f 500
Reposted frompiehus piehus
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaparrtyzant parrtyzant
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
1911 e284
Reposted frompunisher punisher vialenka024 lenka024
5009 d440 500
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
8905 4847 500
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
for future reference, just in case
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialenka024 lenka024
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie vialenka024 lenka024
0876 184e
0407 e074 500
Reposted fromwooles wooles vialenka024 lenka024
9674 f733 500
6920 bfad 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vialenka024 lenka024
2728 77c2 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialenka024 lenka024
4900 5602 500
just visiting
Reposted fromjodynaa jodynaa vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl