Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

0311 c9eb 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
9323 1078
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagdziejestola gdziejestola
1378 5e8d
Reposted fromdoener doener viaxmoshix xmoshix
5486 f53c 500
Reposted fromtwice twice viaxmoshix xmoshix
7952 cde5
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmoshix xmoshix
1780 5873 500
Reposted fromoll oll viaxmoshix xmoshix
5640 d819 500
Reposted frompiehus piehus
2847 fa95 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
6124 b0e2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Dogtor
Reposted fromdepobru depobru viablackmoth7 blackmoth7
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie.
Reposted fromcytaty cytaty vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
myśli można powtarzać w nieskończoność, w przeciwieństwie do słów
— Żulczyk
- Mogę pani podarować książkę (...)
- Jaką książkę?
- Taką, która pocieszy.
- Ale ja muszę popłakać. Inaczej się uduszę. Rozumie pan?
- Oczywiście. Czasami pływamy w nieprzelanych łzach i możemy utonąć, jeśli je w sobie zatrzymamy. Ja sam jestem na dnie takiego morza.
— N. George, Lawendowy pokój
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
Przyjaciela nie opuszcza się nawet wtedy, gdy jest bryłą lodu.
— Wawrzyniec Żuławski
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
5580 1957
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagdziejestola gdziejestola
1194 e86a
Reposted fromtichga tichga viaredhairwitch redhairwitch
3430 823a
Reposted fromSexyMrT SexyMrT viaredhairwitch redhairwitch
5723 a103 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl