Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

5737 2a7f 500
Łódź, ul. Tymienieckiego
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vialenka024 lenka024
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialenka024 lenka024

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viaMagnolia11 Magnolia11
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"

April 27 2017

3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaolvido olvido
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viablackmoth7 blackmoth7
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackmoth7 blackmoth7
I okazało się, że to towarzystwo było za słabe, a nie kawa.
– Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? – mówiła dalej.
– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść – odparł Kot-Dziwak.
– Właściwie wszystko mi jedno. – W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.
– Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała Alicja w formie wyjaśnienia
– Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo.
— Alicja w krainie czarów
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaxannabelle xannabelle
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaxannabelle xannabelle
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaxannabelle xannabelle
4850 5e36 500
Reposted fromamatore amatore viaxannabelle xannabelle
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaxannabelle xannabelle
0425 cefc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialenka024 lenka024
0671 ea00 500

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reposted fromkrzysk krzysk vialenka024 lenka024
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl