Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaGeniusz Geniusz
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viagdziejestola gdziejestola
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viairmelin irmelin
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
7656 d14d
Reposted frommegustonanista megustonanista vialenka024 lenka024
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialenka024 lenka024
8218 f59f
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey vialenka024 lenka024
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio vialenka024 lenka024
3678 280b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vialenka024 lenka024
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic vialenka024 lenka024
7869 628d
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vialenka024 lenka024
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl